Política de Privadesa i Protecció de Dades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Per tal de complir amb l'actual normativa en matèria de protecció de dades, en https://granjarinya.com li garantim que el processament de les seves dades personals es realitza mitjançant un compliment estricte de les disposicions legals. En aquest sentit volem informar sobre el nostre sistema de compilació i ús de dades.

El tractament de les dades personals es regirà per la Política de Privacitat que es detalla a continuació, de manera que la descripció de la nostra política de privacitat li explica quines dades de vostè es capten o poden ser captats en el nostre lloc web, i quines d'aquestes dades es processen i usen, així com la manera i davant de qui pot dirigir-se en cas de tenir alguna consulta o sol·licitud.

A.- RESPONSABLES DEL TRACTAMENT: FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L., les dades de contacte s'indiquen en l'Avís Legal.

 

 1. PROCEDÈNCIA, FINALITAT, BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ.

A continuació, li vam indicar els tractaments de dades personals realitzats per FORMATGERIA GRANJA Rinya, S.L.. prenent com a base el canal mitjançant el qual es realitza la captació, detallant el tipus de dades que es tracten, amb quina finalitat, quina és la base de legitimació i el període durant el qual es van a conservar.

 

Correu electrònic i formulari de contacte:

 • procedència: del propi interessat
 • dades: nom, correu electrònic i telèfon
 • finalitat: atendre la consulta sol·licitada
 • legitimitat: consentiment
 • Termini de conservació: fins 2 anys des de haver-se complert la finalitat.

 

 

Videovigilància a les instal·lacions de Granja Rinya, S.L.:

 • procedència: del propi interessat.
 • dades: imatge.
 • finalitat: seguretat de les instal·lacions i registre d'incidents.
 • legitimitat: interès públic (Llei 5/2014) i interès legítim.
 • Termini de conservació: 1 mes de la data de la captació.

 

Formulari de recepció de CV i gestió de les candidatures:

 • procedència: del propi interessat o, en cas que el responsable del tractament iniciar la recerca amb l'ajuda de tercers, procediran de portals d'ocupació, xarxes socials, webs de tercers, empreses de treball temporal, borses de treball d'universitats o centres formatius i altres.
 • dades: les dades incloses en el CV, així com tot el contingut que sigui directament accessible a través dels cercadors (Bing, Google, etcètera), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals (LinkedIn, Xing, Viadeo, etcètera), les dades obtingudes a través de borses de treball d'universitats i centres formatius, les dades obtingudes en les proves d'accés i la informació que reveli en l'entrevista de treball.
 • finalitat: valorar la candidatura i poder, si és el cas, oferir un lloc de treball o de col·laboració.
 • legitimitat: el consentiment de l'interessat o, en cas que la recerca sigui iniciada pel responsable del tractament, l'interès legítim.
 • Termini de conservació: fins 2 anys des de la recepció de les dades remeses pel candidat o la finalització del procés de selecció, el que més tard succeeixi.

 

Wifi per a visites a les instal·lacions:

 • procedència: del propi interessat
 • dades: nom, MAC, IP, canal (wifi o ethernet) i moment de la connexió.
 • finalitat: seguretat
 • legitimitat: interès legítim
 • Termini de conservació: fins 1 mes des que finalitzi la connexió.

 

Clients i potencials clients:

 • dades: Nom i cognoms, NIF, e-mail, domicili, correu electrònic, correu electrònic de contacte, telèfon i en ocasions, el número de compte bancari, així com altres dades que l'interessat lliuri.
 • procedència: El propi interessat.
 • finalitat: Donar compliment al contracte o aplicar mesures precontractuals.
 • legitimitat: Execució d'un contracte o precontractuals mesures d'aplicació.
 • Termini de conservació: Fins que s'acabi la prestació del servei.

 

Comunicacions comercials a clients:

 • procedència: del propi interessat.
 • dades: dades de contacte de la persona física que representi a la persona jurídica (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i altres dades que l'interessat hagi volgut lliurar).
 • finalitat: Comercial, promocional i estadística per a fins de màrqueting directe.
 • legitimitat: interès legítim per aplicació de l'art. 21 de la Llei 34/2002.
 • Termini de conservació: fins que l'interessat decideixi donar-se de baixa. En cas que el client decidís no rebre més comunicacions comercials, podrà sol·licitar la baixa (dret d'oposició) en tot moment sense que això generi costos addicionals que haurien de afegir-se a les tarifes bàsiques estipulades. Amb aquesta finalitat, serà suficient amb comunicar-ho de forma escrita per qualsevol dels mitjans de contacte indicats en la present política de privacitat. I tant, en cada correu electrònic enviat s'inclou un enllaç per donar-se de baixa. Ponemos a su disposición el Formulari Dret d'Oposició, que haurà d'anar acompanyat de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret, en aquells supòsits en què el responsable tingui dubtes sobre la seva identitat. En cas que s'actuï mitjançant representació legal haurà d'aportar-, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

 

Terminis de conservació aplicable a tots els tractaments. En determinats casos i sota la legitimació d'una llei imperativa, caldrà que formatgeria GRANJA Rinya, S.L.. conservi les dades per un termini superior a l'indicat. Alguns exemples són els següent:

 • 4 años: conforme a l'art. 66 de la Llei general tributària i l'art. 4 de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
 • 5 años: prescripció general de les accions que no tenen un termini específic, art. 1964 del Codi Civil.
 • 6 años: art. 30 del Codi de Comerç.
 • 10 años: art. 25 de la Llei de Prevenció de delictes contra el Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

 

C.- DESTINATARIS.

FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. no cedeix dades de caràcter personal a tercers excepte per obligació legal o en els casos per als quals l'interessat consenti després d'haver estat degudament informat

D.- DRETS DELS INTERESSATS

L'interessat podrà exercir els seus drets enviant un escrit a l'adreça postal del responsable o per mitjà del correu electrònic indicat.

 • Dret d'accés. Podrà sol·licitar al responsable l'accés a les seves dades per comprovar quines dades personals estan tractant, amb quina finalitat i el termini de conservació, entre altra informació.
 • Dret de rectificació o supressió. Podrà instar que rectifiquin les seves dades quan aquests hagin deixat de ser exactes, o sol·licitar la supressió.
 • Dret de limitació. En aquest cas només seran conservades per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret d'oposició. Podrà oposar-se que formatgeria GRANJA Rinya, S.L.. continuï tractant les seves dades, en aquest cas només podrà mantenir les seves dades per imperiós interès legítim o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret de portabilitat. Si vostè vol que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament.

models, formularis i més informació sobre els drets referits: Pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Reclamació davant l'Autoritat de Control: Si un interessat considera que hi ha un problema amb la forma en què Granja Rinya, S.L.. està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat de Granja Rinya, S.L.. o a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

E.- CERTIFICACIÓ D'EDAT.

Vostè certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.